Efektywne metody oceny podwładnych

Nauka języka w firmie
Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im przydzielone. Dodatkowo pracownicy dążą do rozwoju, samokształcenia oraz pogłębiania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą współdziałać dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze radzi sobie na powierzonym stanowisku, pracodawcy dokonują oceny pracowników.

Dobrze przeprowadzona ocena pracownika (polecany artykuł) dostarcza przełożonemu danych, nie tylko na temat wykonywanych przez podwładnego zadań, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony uwzględnia ogół jego zachowań podczas wykonywania zadań oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje kolegami z pracy – na ogół brana jest pod uwagę jego kultura osobista i zdolności interpersonalne. Celem dokonywanej oceny jest motywowanie oraz pomoc pracownikom we właściwym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników i informacji zwrotnej, pracownik ma możliwość skorygować negatywne zachowanie.

Niekiedy wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na poszczególne stanowiska albo wskazują na brak zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników (zobacz jak zostać detektywem) to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Wyróżnia się dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca to ocena nieformalna. Pracodawca może dokonywać jej codziennie podczas obserwacji sposobu wykonywania powierzonych pracownikowi zadań. Z kolei ocena okresowa jest sformalizowana i przeprowadza się ją najczęściej corocznie lub dwa razy w roku. Ocena okresowa stanowi główne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone w toku działalności instytucji narzędzia. Procedury oceniania są jawne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników.

rachunki
Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Aby ocena pracowników spełniała wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno bazować na wcześniej ustalonych zasadach. W tym celu w wielu firmach i instytucjach wprowadzono system oceny pracowników (ciekawy artykuł). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad ,które na siebie wpływają. System oceny pracowników tworzą następujące elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Jednym z celów wdrożenia systemu oceniania przez organizację jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby ich dokształcenie.

W literaturze przedmiotu znaleźć można różne typologie celów oceniania. Najczęściej wyróżnia się dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu podwładnemu informacji zwrotnej na temat jego pracy. Drugi służy do określenia drogi awansu, planowania przyszłej, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników jest wykorzystywany w dużych i małych instytucjach. Właściwie opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes