Interesujące sprawy dla pracowników.

Pracownicy firmy
W artykule wyjaśnione zostaną ciekawe sprawy dla osób pracujących. W tekście omówiona zostanie homologacja, wolne za nadgodziny i kwestia vat-u usług budowlanych. Homologacja to pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terytorium kraju, które wydaje pozwolenie, przyznawane przez daną instytucję. Użytkowanie sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają urządzenia określone w stosownych przepisach prawnych. W Polsce obowiązkowemu przeglądowi homologacyjnemu podlegają wszystkie pojazdy mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów UE. Koszt takiego przeglądu w niektórych przypadkach może wynieść 5 tys. euro. Więcej na stronie .

Jeśli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – używa się go do remontu budynków albo lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia właściwej stawki VAT (zobacz składka krus), znaczenie ma również określenie, przedmiotu sprzedaży, tzn. czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę. Zmniejszoną 8% stawkę VAT używa się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części które zaliczają się do budownictwa które jest objęte społecznym programem mieszkaniowym które dotyczy całkowitej powierzchni użytkowej. Użycie prawidłowej stawki VAT zależy od postanowień umowy która dotyczy wykonania robót budowlanych. Jeśli przedmiotem umowy są roboty budowlane w budynkach zbiorowego mieszkalnictwa jako całości – to należna stawka będzie wynosiła 8%. Jeżeli jednak w umowie jest wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych oraz odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług które wykonywane są w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług które wykonuje się w części niemieszkalnej – 23% stawka VAT.

Pracę świadczoną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach obowiązującego etatu. W zamian za czas przepracowany w nadgodzinach można m.in. udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się przepisami uregulowanymi w KP.

Wolne za nadgodziny różni się w zależności od tego, czy wystąpił o nie pracownik, czy też wynika to z decyzji pracodawcy. KP Stanowi, że gdy z wnioskiem o wolnego w zamian za nadgodziny wystąpi pracownik, pracodawca może udzielić mu czasu wolnego w tym samym wymiarze. To znaczy, że za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. Natomiast w sytuacji kiedy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą nadgodzinę otrzymuje 1,5 godziny czasu wolnego.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes