Jakie przywileje przysługują cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

tłumacz przysięgły
Dzisiejszy kierunek podróżowania ludzi różnych przynależności państwowych między państwami, choćby za pracą sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej osób z innych krajów. W trakcie swojego przebywania w RP, większość składa do ojczystych urzędów wnioski o status uchodźcy. Podania o osiedlenie się czy wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły
Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci stacjonujący w RP co najmniej raz w życiu, muszą zetknąć się z urzędami, które prowadzą postępowanie o ich najważniejszych życiowych zagadnieniach. Kwestie załatwiane przez pracowników administracji publicznej prowadzone są odnośnie legalnego przebywania . Dotyczą również kwestii mieszkaniowych, kwestii rozliczania się z urzędem skarbowym, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że obywatele innego państwa, przed administracją publiczną posiadają określone przywileje, które w dużej mierze pokrywają się z przywilejami przysługującymi obywatelom polskim.

Jednak z uwagi na brak informacji w tym temacie, oraz z braku umiejętności czy nawet bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną wątpliwość cudzoziemców co do swojej sytuacji w polskim społeczeństwie, nie domagają się oni poszanowania swoich przywilejów. Jednym z podstawowych przywilejów właściwych obcokrajowcom w komunikacji z urzędami jest prawo medyczne łódź do informacji. Przywilej do informacji jest interpretowane bardzo szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania cudzoziemców o biegu procedury sądowej. Prawo gwarantuje możliwość wglądu się z aktami sprawy. Instytucje publiczne, mają obowiązek zawiadamiania o właściwych środkach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w trakcie postępowania. Prawo do informacji to również prawo dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu podania o wydanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, obcokrajowcy muszą mieć świadomość, że takie podanie może być opracowane w języku ojczystym osoby składającej wniosek. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Uwierzytelnianie pism może być wykonane przez wykwalifikowane agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takim przypadku uwierzytelnienie materiałów – dowodów w toku postępowania leży w gestii cudzoziemca. Na obszarze Polski, cudzoziemcom przysługuje prawo (sprawdź stronę) ochrony. Mogą oni ubiegać się o azyl. W trakcie prowadzonej sprawy o azyl, cudzoziemcom nieodzowny jest biegły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski sporządzone w języku obcym. Dopiero w czasie postępowania organ prowadzący, musi zagwarantować nieodpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Zobacz więcej: .

Także postanowienie, rezultat przebiegu postępowania, niezbędne komunikaty o sposobie i czasie wniesienia środków zaskarżenia, powinny być przekazane wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym i pisemnie. Nieodpłatny dostęp do biegłego przysługuje również cudzoziemcowi, w przypadku kiedy ten zawiadamia o fakcie urodzenia dziecka lub zawiadamia o zgonie a nie potrafi nawiązać porozumienia z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani na piśmie.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes