Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to zgoła powinność

umowa o pracę
Pojęcie kapitału początkowego wprowadziły przepisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. ZUS może też obliczyć kapitał początkowy odrębnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy
Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
W momencie dostarczenia podania wraz z dołączonymi do podania odpowiednimi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (info tutaj), ZUS rozpoczyna procedurę, której rezultatem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do ustalenia kapitału początkowego niezbędne są dokumenty m.in. poświadczające okresy zatrudnienia i wysokość zarobków sprzed 1999 roku.

Restrykcyjne zasady, dotyczące warunków prawnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, zasadniczo dotyczą pracodawców. Aby wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór (info tutaj), było skuteczne, pracownik również powinien pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. W tym trybie pracownik może rozwiązać umowę zawartą na okres próbny i umowę terminową. Inaczej postępuje się w sytuacji umów podpisanych na czas określony. Ideą tego typu porozumień jest bowiem zapewnienie stabilności stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą przez okres, na jaki umowa została zawarta. Z tego powodu zasadą jest, że od umowy (zobacz lista plac) na czas określony pracownik nie może wcześniej odstąpić. Jedyne odstępstwo dotyczy umów zawartych na czas dłuższy niż sześć miesięcy, w których strony zawarły klauzulę możliwości wypowiedzenia jej. Umowy podpisywane na czas krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać takiego postanowienia.

Dylemat: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (wejdź tu) występuje nie od dziś. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często mają trudność w tym zakresie i robią błędy obliczając dochód nieprawidłowo. Czasami dochodzi do sytuacji, że osoby zatrudniając się w ramach umowy zlecenie czy dzieło, wykonują w tym samym zakresie także działalność gospodarczą. W zasadzie każda osoba, która posiada własną firmę, ma obowiązek płacić w związku z tym składki emerytalne, zdrowotne i rentowe.

W przypadku gdy przedsiębiorca równocześnie pracuje na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie odprowadzać obowiązkowych składek społecznych z racji prowadzonej działalności gospodarczej, tylko ze zlecenia. W większości przypadków jest to uzależnione jednak od dochodu osiąganego z takiej umowy.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes